ङउ मार्च जमडाँडा लाङ्घा

Maulik Khabar 1+ समाचार ( )
मगर भाषा कविता-खडक पामीआले मगर
११ माघ २०७८, मङ्गलबार


(-खडक पामीआले मगर)

ढेम्लाक ले घा–घाङ्च डाँडा म्हाक्लाक ले चौरी छङ्गा छर छर ..,
लाङ्घा ले माझाङ आलाक ईलाक जोक्मले न्हिस खोलाको झर झर..।
ईसकाट टेम्च छेरङ्गा लाङघा आस्काट घाङ्च नरम डाँडा,
होसे न्हिसौ मीघ्याङ न परीले ङउ मार्च जमडाँडा लाङ्घा ।

घाट्राक पाखूङ होस वालीमै बनाङ आह्रिक्न माह्रङमु
भूर भूर भूरले गोवाको पट्ट ज ल्हिङ्चै मेठोर गाराङमु ।
फोर्झोम नूङले घोरल ड मीर्ग स्यास्लेनी होस डाँडा,
ईढीन्च ले ङउ ईसे मार्च जमडाँडा लाङ्घा ।

लाङ्घा ले मार्च, हीक्मट ले लाङ्घालीकूङ आह्रिक्न काह्राङ्च,
खेहोले अघेर ही कामाङ ड रै रमीटा झन माह्राङ्च ।
खेटी जाट्ले हूर खूर्पा गाराङ्म होस डाँडा पाखाङ,
आह्रीक्न कहर चेचको ले ईसे ङउ जमडाँडालाङ्घाङ


काम जाट्ले भारी बूले हार घोयोले होसेकोई न;
लाक्वा नाम्या घ्यो गान ड ज्यामले आसेकोई न ।
डेनाङ ढीन्च ले लाङ्घालीको माछान्ले सेन ड भङ्गा,
ईटान ले ङउ ईसे मार्च जमडाँडा लाङ्घा ।

जीवाक ढान्म न ले होसेकोई न जाप माजाप ड ज्याले,
“ही छाना ईटा लाङ्घाली ?” लोगाको डूपनाङ डेले ।
ही कूट डेनाङ ड होस्कूङ मन ले चङ्गा,
ईटानले ङउ ईसे मार्च जमडाँडा लाङ्घा

लाङ्घालीको पट्ट कठा आरीन खाट्म ह्वाले,
फोको कठा टौंटौ,–मोमो सेन ड माछानीङ न डेले ।
डेले सूके डेहाक ड लोहोको न, पट्टको न लाफा,
ईढीन्च रोस न ले ङौ ईसे मार्चच ज डाँडा लाङ्घा ।

मेक्कूङ ईमाङ लोगाकोके आह्रिकन मान जाट्ले,
सू आले ? कूलूङ आले ? डेचै जाप माजाप फिन्म कास्ले ।
स्वाङ फ्वाङ ड मनाङ पाप माले होसेको कठा,
ईढीन्च ले ङौ ईसे मार्च जमडाँडा लाङ्घा ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार